Porady prawne online i inne usługi

Umowy, ogólne warunki i regulaminy

Sporządzamy projekty:

– umów,
– umów ramowych,
– ogólnych warunków umów,
– regulaminów.

Opiniujemy:

– umowy deweloperskie,
– projekty regulaminów,
– projekty innych umów,
– projekty formularzy zlecenia itp.

Nowe technologie:

– umowy inwestycyjne,
– umowy z zakresu prawa autorskiego,
– znaki towarowe,
– prawo reklamy.

Porady prawne online

Proste porady

Proste porady prawne polegają na przytoczeniu mającego zastosowanie w sprawie przepisu, jego interpretacji oraz wykładni stosowanej przez sądy.

Informacje prawne

Informacje prawne są bardziej rozbudowane: odnoszą się do większej liczby przepisów, przedstawiają ich interpretację oraz wykładnię stosowaną przez sądy/organy.

Opinie prawne

Opinie prawne przedstawiają różne możliwości interpretacyjne danej sytuacji prawnej, wskazują na ryzyka prawne, rozbieżności w poglądach doktryny oraz zawierają rekomendację/wnioski dla Klienta.

Wezwania i korespondencja

Windykacja:

– wezwania do zapłaty,
– sądowe dochodzenie należności,
– ugody,
– zgłoszenia wierzytelności,
– postępowanie egzekucyjne.

Wezwania inne:

– ochrona dóbr osobistych,
– ochrona praw autorskich,
– ochrona własności,
– konsumenci,
– zasady uczciwej konkurencji.

Korespondencja:

Sporządzamy również inne pisma o charakterze urzędowym, procesowym i w zakresie tzw. korespondencji przedprocesowej (odpowiedź na wezwanie do zapłaty, reklamacje, odwołania od decyzji ubezpieczyciela itp.)

Pisma procesowe

Pisma procesowe

Prowadzisz spór sądowy lub dopiero zamierzasz wszcząć sprawę sądową? Poradzimy, jakie dokumenty i informacje przygotować, sporządzimy projekty pozwu lub wniosku, a jeżeli będzie to potrzebne – apelacji i zażaleń.

Pozwy i wnioski

Prowadzisz spór sądowy lub dopiero zamierzasz wszcząć sprawę sądową? Poradzimy, jakie dokumenty i informacje przygotować, sporządzimy projekty pozwu lub wniosku, a jeżeli będzie to potrzebne – apelacji i zażaleń.

Apelacje i zażalenia

Dla naszych Klientów sporządzamy apelacje i zażalenia.Oferujemy również usługę reprezentacji naszych klientów we wszelkiego rodzajach postępowaniach odwoławczych oraz w postępowaniu kasacyjnym.

Pisma urzędowe

Pisma urzędowe

Sporządzamy wszelkiego rodzaju pisma urzędowe. Dzięki usłudze on-line możesz szybko złożyć zamówienie na interesujące Ciebie pismo. Jego projekt otrzymasz w umówionym z prawnikiem terminie!
Jesteś zainteresowany? Złóż zamówienie poniżej.

Odwołania od decyzji

Organ wydał niekorzystną dla Ciebie decyzję administracyjną? Sporządzimy dla Ciebie lub w Twoim imieniu odwołanie od decyzji, w którym podniesiemy wszelkie korzystne dla Ciebie argumenty prawne i faktyczne.

Podania i wnioski

Dopiero chcesz zainicjować postępowanie administracyjne?
Przygotujemy dla Ciebie lub w Twoim imieniu
podanie do organu administracji lub wniosek o wydanie określonego rozstrzygnięcia.

K O N T A K T

Porady prawne online: Adwokat Jan Lech Puchalski