Regulamin

 

Usługodawcą jest Jan Lech Puchalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Jan Lech Puchalski, ul. Wańkowicza 1 lok. 53, 02-793 Warszawa, posiadający numer NIP: 525-237-80-02.

 

Umowa pomiędzy usługodawcą, a Klientem serwisu jest zawarta w momencie, w którym Klient zaakceptuje przedstawione mu – w odpowiedzi na zapytanie Klienta – warunki finansowe realizacji umowy oraz dokona płatności w kwocie odpowiadającej tym warunkom.

 

Wykonanie umowy następuje za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w ten sposób, że Klient otrzymuje od Usługodawcy lub podmiotu, któremu Usługodawca powierzył wykonanie zlecenia, na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, wiadomość e-mail zawierającą treść porady prawnej. W przypadku informacji prawnych oraz opinii prawnych Klient otrzymuje dodatkowo skan podpisanej informacji prawnej lub opinii prawnej.

 

W przypadku innych niż porady prawne, informacje prawne oraz opinie prawne, zleceń wykonanie umowy następuje w sposób wynikający z właściwości umówionego świadczenia. Jeżeli to możliwe, Usługodawca na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, prześle potwierdzenie wykonania usługi.

 

Klient będący konsumentem, jeżeli wynagrodzenie umówione za wykonanie usługi przekracza kwotę 50,- złotych brutto, może od umowy odstąpić w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

 

Klient, składając zamówienie na dane usługi i akceptując termin realizacji zlecenia, może wyrazić zgodę na przystąpienie przez Usługodawcę do świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy począwszy od chwili otrzymania od Usługodawcy informacji o wykonaniu umowy. W razie odstąpienia od umowy przed uzyskaniem powyższej informacji, Klient może zostać obciążony opłatami za już wykonane usługi.

 

Prawo odstąpienia od umowy Klient ma prawo wykonać na adres Usługodawcy przez złożenie pisemnego oświadczenia, którego treść wyraża wolę odstąpienia od umowy (np. „odstępuję od umowy zawartej w dniu …..”). Klient może takie oświadczenie wysłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pisma-wezwania.pl w treści e-mail wskazując, że odstępuje od umowy.