Sprawy kasacyjne
Skarga kasacyjna i kasacja

Kancelaria świadczy usługi z zakresu sporządzania i wnoszenia do Sądu Najwyższego skarg kasacyjnych i kasacji. Skarga kasacyjna i kasacja stanowią nadzwyczajny środek zaskarżenia prawomocnego wyroku sądu powszechnego lub wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Opiniowanie sprawy

Przed przyjęciem sprawy w zakresie sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej/kasacji, opiniujemy sprawę pod kątem dopuszczalności i zasadności ewentualnej skargi kasacyjnej lub kasacji.
Jeżeli stwierdzona zostanie zasadność i dopuszczalność skargi kasacyjnej lub kasacji – zaproponowane zostanie jej sporządzenie.
Jeżeli adwokat stwierdzi brak podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej lub kasacji, Klient zostanie o tym poinformowany, zaś na jego zamówienie – sporządzona zostanie opinia o braku podstaw.

Prawo odmowy

Zgodnie z zasadami etyki adwokackiej, adwokat może odmówić sporządzenia i wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia, w tym skargi kasacyjnej lub kasacji. Warunkiem jest stwierdzenie braku podstaw kasacyjnych, względnie braku podstaw do przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.
Podstawy do odmowy sporządzenia skargi kasacyjnej lub kasacji nie może stanowić „wartość sprawy” w kontekście ewentualnego honorarium adwokata.

Oferujemy:

– sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych,
– sporządzanie i wnoszenie kasacji w sprawach karnych,
– sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych / kasacji od orzeczeń sądów dyscyplinarnych,
– sporządzanie i wnoszenie kasacji w sprawach rozpoznawanych przez sądy wojskowe,
– sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
– reprezentację przez adwokata na rozprawie przed Sądem Najwyższym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym.

K O N T A K T

Wycena usług jest zawsze bezpłatna!

Porady prawne online: Adwokat Jan Lech Puchalski