Porady prawne online. Zamówienie usług

Procedura zamówienia usług

Uwaga: do czasu akceptacji warunków płatności, nie jesteś obowiązany do zapłaty.

1) Celem złożenia zamówienia wypełnij poniższy formularz kontaktowy, względnie napisz e-mail na adres: sekretariat@pisma-wezwania.pl.

Opisując przedmiot sprawy, względnie zadając pytanie prawne, staraj się konkretnie przedstawić dany stan faktyczny i zdefiniować, w jakim zakresie oczekujesz pomocy adwokata.

Jeżeli pytanie prawne, potrzeba uzyskania opinii prawnej lub innego dokumentu powstała na gruncie sprawa, co do której dysponujesz dokumentami – prześlij skany dokumentów na adres: sekretariat@pisma-wezwania.pl.

W przypadku, gdy usługa miałaby polegać na sporządzeniu środka odwoławczego, koniecznie prześlij minimum niezbędnych dokumentów: pozew/wniosek, rozstrzygnięcie Sądu (wyrok, nakaz zapłaty, postanowienie) lub organu (decyzja, postanowienie).

 2) Przedstawienie wyceny usługi – poniżej możesz zobaczyć przykładowe wyceny.

3) Realizacja zamówienia po akceptacji warunków wynagrodzenia i przedstawieniu potwierdzenia wpłaty umówionego wynagrodzenia (np. pdf wygenerowany przez system bankowości elektronicznej):

Kancelaria Adwokacka Jan Lech Puchalski

23 1750 0012 0000 0000 2244 1221

 

Przykładowy cennik

Ceny usług/sporządzanych dokumentów ustalane są indywidualnie w oparciu o przesłany opis sprawy, oczekiwania Klienta i załączone dokumenty.

Wycena usługi jest zawsze bezpłatna.

Poniżej przedstawione są jedynie przykładowe wyceny usług, celem orientacyjnego przedstawienia stosowanych stawek wynagrodzenia:

Porady prawne on-line

Krótka porada prawna – od 50 do 150,- złotych brutto.
Informacja prawna (bardziej rozbudowana niż porada prawna) – od 150,- złotych brutto.
Opinia prawna (zawiera rekomendacje, informacje o ryzykach prawnych, przedstawia możliwości interpretacyjne danego przepisu) – od 400,- złotych brutto.

Umowy on-line

Sporządzenie umowy – od 150,- złotych brutto (prosta umowa), cena wzrasta wraz ze skomplikowaniem umowy.
Opiniowanie umów – od 100,- złotych brutto.

Ogólne warunki umów/regulaminy – ceny ustalane indywidualnie

Wezwania:

Sporządzenie wezwania do zapłaty – od 50,- złotych brutto.
Sporządzenie wezwania do zaniechania naruszeń – od 100,- złotych brutto.
Wystosowanie wezwania przez adwokata – od 150,- złotych brutto.

Pisma urzędowe i procesowe:

Odwołanie od decyzji administracyjnej – od 300,- złotych brutto.
Wniesienie odwołania przez adwokata – od 400,- złotych brutto.

Pisma procesowe:

Projekt pozwu/wniosku (bez reprezentacji) – od 400,- złotych brutto.
Apelacje/zażalenia (bez reprezentacji) – od 600,-/300 złotych brutto.
Skargi kasacyjne (wyłącznie z reprezentacją) – od 3.000,- złotych brutto.

K O N T A K T

porady prawne przez Internet
W razie potrzeby kontaktu telefonicznego:
w treści formularza kontaktowego umieść swój numer telefonu.

Usługodawca:

Kancelaria Adwokacka Jan Lech Puchalski
ul. Poznańska 21 lok. 34
00-685 Warszawa
e-mail: jan.puchalski@adwokatura.pl

R E G U L A M I N

Regulamin

Usługodawcą jest Jan Lech Puchalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Jan Lech Puchalski, ul. Wańkowicza 1 lok. 53, 02-793 Warszawa, posiadający numer NIP: 525-237-80-02.

Umowa pomiędzy usługodawcą, a Klientem serwisu jest zawarta w momencie, w którym Klient zaakceptuje przedstawione mu – w odpowiedzi na zapytanie Klienta – warunki finansowe realizacji umowy oraz dokona płatności w kwocie odpowiadającej tym warunkom.

Wykonanie umowy następuje za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w ten sposób, że Klient otrzymuje od Usługodawcy lub podmiotu, któremu Usługodawca powierzył wykonanie zlecenia, na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, wiadomość e-mail zawierającą treść porady prawnej. W przypadku informacji prawnych oraz opinii prawnych Klient otrzymuje dodatkowo skan podpisanej informacji prawnej lub opinii prawnej.

W przypadku innych niż porady prawne, informacje prawne oraz opinie prawne, zleceń wykonanie umowy następuje w sposób wynikający z właściwości umówionego świadczenia. Jeżeli to możliwe, Usługodawca na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, prześle potwierdzenie wykonania usługi.

Klient będący konsumentem, jeżeli wynagrodzenie umówione za wykonanie usługi przekracza kwotę 50,- złotych brutto, może od umowy odstąpić w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Klient, składając zamówienie na dane usługi i akceptując termin realizacji zlecenia, może wyrazić zgodę na przystąpienie przez Usługodawcę do świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy począwszy od chwili otrzymania od Usługodawcy informacji o wykonaniu umowy. W razie odstąpienia od umowy przed uzyskaniem powyższej informacji, Klient może zostać obciążony opłatami za już wykonane usługi.

Prawo odstąpienia od umowy Klient ma prawo wykonać na adres Usługodawcy przez złożenie pisemnego oświadczenia, którego treść wyraża wolę odstąpienia od umowy (np. „odstępuję od umowy zawartej w dniu …..”). Klient może takie oświadczenie wysłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pisma-wezwania.pl w treści e-mail wskazując, że odstępuje od umowy.